Program Rodzina 500+ | Pomoc finansowa na dziecko

Kampania akcji Rodzina 500+ nabrała rumieńców i od połowy kwietnia wypłacane są pierwsze świadczenia dla rodziców dzieci. Gdzie starać się o pomoc finansową i jakie kryteria trzeba spełnić, by uczestniczyć w programie?

Wysokość świadczeń i warunki

Świadczenie wynosi 500 zł na miesiąc. Przysługuje bez względu na osiągane dochody rodziny i jest wypłacane na drugie oraz każde kolejne dziecko. Rodzina z dwojgiem dzieci otrzyma więc pomoc w wysokości 500 zł, rodzina z trojgiem 1000 zł itd. Z programu mogą korzystać rodzice, jeden rodzic, a także prawni i faktyczni opiekunowie dziecka. Warunkiem jest posiadanie obywatelstwa polskiego lub zamieszkanie na terytorium naszego kraju. Świadczenie przysługuje do momentu ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia.

Pomoc finansowa także na pierwsze dziecko

Możliwe jest też uzyskanie pomocy finansowej na pierwsze dziecko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego – jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł lub jeśli dochód na rodzinę nie przekroczy 1200 zł na osobę w rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne. Pod uwagę brane są zarobki uzyskiwane przez opiekunów w kraju i za granicą oraz z różnych tytułów, m.in. pracy na etacie, renty, dochodów z gospodarstw rolnych, a także innych świadczeń rodzinnych.

Gdzie składać wnioski

Wnioski o świadczenia 500+ można składać w urzędzie miasta lub gminy. Wymagane jest podanie danych osoby wnioskującej oraz dzieci, które są na jej utrzymaniu. Osoby starające się o pomoc finansową na pierwsze dziecko do wniosku dołączają także zaświadczenia i oświadczenia o wszystkich uzyskiwanych przez nie dochodach.

Pierwsze pieniądze z programu 500+ będą wypłacone w drugim kwartale 2016 roku. Rodzice otrzymają świadczenia z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.