Polityka prywatności strony internetowej ibum.pl

 1. Postanowienia ogólne
  • Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania
   i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych
   od Państwa poprzez stronę ibum.pl (dalej zwaną Platformą) przez Centralę Farmaceutyczną Hasco-Lek Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu
   51-131, przy ul. Żmigrodzkiej 242F, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000439108 (dalej zwanej Spółką), która jest Administratorem Danych Osobowych.
  • Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami (zwaną dalej UODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. z późniejszymi zmianami (zwaną dalej UEL).
  • Spółka przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności
   i ochrony udzielonych podczas korzystania z Platformy informacji, w tym informacji zawierających Dane Osobowe i dlatego podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodnie z obowiązującym prawem. Zbierane Dane Osobowe są adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 1. Przetwarzanie Danych Osobowych
  • Zakres przetwarzanych Danych Osobowych podawanych:
   • przy rejestracji w Portalu:
  • imię i nazwisko;
   • podczas korzystania z formularza kontaktowego:
  • adres e-mail;
   • przy rejestracji na podstronie kobieta-jak-ja (konkurs):
  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny,
  • numer telefonu,
  • adres email,
  • nick,
  • wizerunki na udostępnionych filmach wideo lub zdjęciach;
   • przy rejestracji na podstronie mama-jak-ja (giełda, interaktywna mapa):
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail;
   • przy wypełnianiu obowiązku podatkowego zwycięzców konkursów:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres korespondencyjny,
  • numer telefonu.
   • Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, którą wyrażają Państwo poprzez zaznaczenie checkbox’a pod formularzem zbierającym dane oraz za pomocą odpowiedniej konfiguracji przeglądarki internetowej. Spółka lub inne instytucje mogą przetwarzać Państwa Dane Osobowe również gdy zezwalają na to przepisy prawa powszechnego.
   • Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w celu:
    • prowadzenia konta użytkownika na Platformie i realizacji funkcji, które ono oferuje,
    • odpowiedzi na zadane za pomocą formularza pytanie,
    • marketingu produktów lub usług,
    • statystycznym w formie zanonimizowanej,
    • przeprowadzania konkursów posiadających każdorazowo swój regulamin,
    • stworzenia interaktywnej mapy punktów przyjaznych mamom,
    • świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności usługi umieszczania przedmiotów do sprzedania na giełdzie,
    • obsługi reklamacji,
    • wyjaśniania wątpliwości dotyczących uczestnictwa w konkursach,
    • informowania o wynikach konkursów,
    • rozliczeń z urzędami na podstawie przepisów prawa.
   • Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie wymaganych w poszczególnych formularzach danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celów przetwarzania.
 
 1. Przekazywanie Danych Osobowych
  • Dane Osobowe mogą być niekiedy powierzane do przetwarzania innym podmiotom co wynika ze specyfiki działania Platformy. Takie powierzenie może się odbywać jedynie po uprzednim zawarciu przez Administratora Danych Osobowych pisemnej umowy z innym podmiotem.
   • W związku z utrzymywaniem Platformy na zewnętrznych serwerach Dane zostaną powierzone do przetwarzania firmie home.pl, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin.
   • W związku z obsługą informatyczną Platformy Dane zostaną powierzone do przetwarzania spółce PPF HASCO-LEK S.A., ul. Żmigrodzka 242E, 51-131 Wrocław.
   • W związku z tworzeniem Platformy i jej obsługą Dane zostaną powierzone do przetwarzania agencji Carat, ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa.
  • Na stronie mogą funkcjonować mechanizmy, których administratorem danych osobowych jest podmiot trzeci.
   • Dane Osobowe podawane podczas aktywności na podstronie akcji Punkt dla Mam – mapa interaktywna – są zbierane przez ZPR Media S.A., ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa, który stanowi podmiot trzeci, niezależny od Spółki i jest właściwym administratorem tych danych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych podanych w akcji Punkt dla Mam – mapa interaktywna. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania tych danych należy kierować do ZPR Media S.A.
  • Udostępnienie Danych Osobowych odbywa się tylko za Państwa zgodą lub gdy pozwalają na to przepisy prawa powszechnego.
  • W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie Dane Osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.
 
 1. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
  • Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa Danych Osobowych.
  • Macie Państwo prawo wniesienia żądania wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych lub ich usunięcia.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych.
  • Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
  • W celu realizacji Państwa praw szczegółowo opisanych w UODO prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@ibum.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: Centrala Farmaceutyczna Hasco-Lek Sp. z o.o., ul. Żmigrodzkiej 242F, 51-131 Wrocław.
 
 1. Środki techniczne i organizacyjne oraz Państwa obowiązki
  • Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu zastosowano następujące rozwiązania:
   • Spółka wdrożyła dokumentację dotyczącą ochrony Danych Osobowych.
   • Wszystkie osoby współpracujące ze Spółką przed uzyskaniem dostępu
    do Danych Osobowych otrzymują stosowne upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania tych informacji w tajemnicy.
   • Platforma obsługuje bezpieczny protokół https.
   • Platforma korzysta z mechanizmów tworzenia kopii zapasowych.
  • Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinni Państwo zadbać o bezpieczeństwo danych logowania (nazwa użytkownika, hasło).
 
 1. Cookies
  • Spółka podczas samego korzystania z Platformy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).
  • Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Platformę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Platformy.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Platformy, podtrzymania sesji logowania na Platformie i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.
  • W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
  • Jeżeli jednak pozostaną Państwo na Platformie bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.
  • Na naszej Platformie stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. sesyjne oraz stałe:
 1. Inne strony internetowe
  • W ramach Platformy mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.
  • Takie strony internetowe działają niezależnie od Platformy i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.
  • Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać.
  • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 1. Pytania i zastrzeżenia
  • Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: kontakt@ibum.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: Centrala Farmaceutyczna Hasco-Lek Sp. z o.o., ul. Żmigrodzkiej 242F, 51-131 Wrocław.
 1. Postanowienia końcowe
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.
  • Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.

 

Pobierz dokument w PDF